بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از ستادمرکز بهداشت شهرستان قاینات، پایگاههای کوثر و غدیر و پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید19
بنا به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات پنجشنبه1400/10/02 دکتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه از ستادمرکز بهداشت شهرستان قاینات، پایگاههای کوثر و غدیر و پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید19 بازدید نمود . در این بازدید وی در جریان وضعیت شهرستان از نظر بیماری کووید19 وواکسیناسیون آن قرار گرفت. معاون بهداشتی دانشگاه همچنین در بازدید از پایگاههای بهداشتی و پایگاه تجمیعی واکسیناسیون از زحمات همکاران تقدیر و تشکر نمود.