آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين

(آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين)

هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين از ميان داوطلبان خواهر واجد شرايط زير براي سال تحصيلي 97-96 پس از برگزاري امتحان كتبي و مصاحبه و انجام ساير مراحل اولويت امتيازها دانش آموز بهياري مي پذيرد.

1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2 متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي.

3 دارا بودن مدرك قبولي پايه نهم (‌ يا گواهي اشتغال بتحصيل در همان مقطع مشروط بر آنكه در موقع ثبت نام ،‌گواهي قبولي ارائه شود.)

4 حداكثر سن ورود به دبيرستان 19 سال تمام تا تاريخ 31/6/1396( متولدين 1/7/1377 به بعد)

5 دارا بودن سلامت جسمي و رواني.

6 دارا بودن صلاحيت اخلاقي و حسن خلق و شايستگي حرفه اي و ارائه گواهي حسن اخلاق با درج نمره انضباط از آخرين مدرسه محل تحصيل .

7 قبولي در امتحان ورودي (كتبي و مصاحبه)

8 مواد امتحاني ( بينش ديني ، هوش ، رياضيات ، ادبيات ، علوم و زبان انگليسي در سطح پايه نهم )

9 افراد بومي هر استان حق تقدم خواهند داشت .

10 جانبازان در صورت برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته بهياري و آزادگان و خانواده معظم شهداء‌، اسراء مفقودين و جانبازان از كارافتاده در صورت تساوي شرايط از اولويت برخوردار خواهند بود.

11 پرداخت مبلغ 5000 ريال به حساب شماره 2173319015000 سيبا تحت عنوان تمركز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودي دانشگاهها و مؤسسات.

12 طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش ميباشد.

13 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

14 تعهد خدمت معادل دوبرابر مدت آموزش ( در صورتي كه وزارت بهداشت ،‌درمان آموزش پزشكي پس از فارغ التحصيلي و پس از معرفي حداكثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به جذب فارغ التحصيلان اقدام ننمايد. تعهد نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.)

15- به دانش آموزان دوره روزانه در صورت موفقيت در آزمونهاي دروس عمومي الزامي و تخصصي از سوي وزارت آموزش و پرورش ، ديپلم كار دانش در رشته بهياري داده خواهد شد.

مدارك لازم جهت ثبت نام :

1 يك برگ فرم درخواست تكميل شده.

2 يك برگ فتوكپي مدرك تحصيلي پايه نهم يا گواهي اشتغال به تحصيل.

3 يك برگ فتوكپي شناسنامه عكسدار ( چنانچه توضيحاتي در صفحات ديگر شناسنامه درج شده باشد ارائه فتوكپي از آن صفحات نيز ضروري است.)

4 چهار قطعه عكس 3 در 4تمام رخ

5 رسيد فيش بانكي

6 گواهي حسن اخلاق با درج نمره انضباط

7 فرم هدايت تحصيلي

8 داوطلبان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست زير را تكميل و همراه با ساير مدارك لازم حداكثر تا تاريخ 12/5/1396 به هنرستان بهياري واقع در قاين : خيابان پروفسورللهياستاد للهي 5- هنرستان بهياري شهيد كاوه(طبقه فوقاني خوابگاه هلال احمر) شخصاً يا توسط پست ارسال دارند.

كارت ورود به جلسه آزمون روز سه شنبه 17/5/96 ساعات اداري در هنرستان بهياري قاين و روز چهارشنبه 18/5/96 ساعت 7-9  صبح در محل سالن دانشگاه پيام نور قاين توزيع و آزمون رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 18/5/96 در محل سالن آزمون دانشگاه پيام نور قاين برگزار خواهد شد . ضمناً همراه داشتن اصل شناسنامه عكسداريا كارت ملي جهت ورود به سالن آزمون الزامي مي باشد. 

فرم درخواست ثبت نام براي هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين

 

نام و نام خانوادگي :                                      نام پدر:                                        شماره شناسنامه :                            

تاريخ تولد(       /         /        13 )محل تولد:                                                     

محل اخذ مدرك پايه تحصيلي نهم:

آدرس :

امضاء‌ داوطلب

(آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين)

هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين از ميان داوطلبان خواهر واجد شرايط زير براي سال تحصيلي 97-96 پس از برگزاري امتحان كتبي و مصاحبه و انجام ساير مراحل اولويت امتيازها دانش آموز بهياري مي پذيرد.

1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2 متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي.

3 دارا بودن مدرك قبولي پايه نهم (‌ يا گواهي اشتغال بتحصيل در همان مقطع مشروط بر آنكه در موقع ثبت نام ،‌گواهي قبولي ارائه شود.)

4 حداكثر سن ورود به دبيرستان 19 سال تمام تا تاريخ 31/6/1396( متولدين 1/7/1377 به بعد)

5 دارا بودن سلامت جسمي و رواني.

6 دارا بودن صلاحيت اخلاقي و حسن خلق و شايستگي حرفه اي و ارائه گواهي حسن اخلاق با درج نمره انضباط از آخرين مدرسه محل تحصيل .

7 قبولي در امتحان ورودي (كتبي و مصاحبه)

8 مواد امتحاني ( بينش ديني ، هوش ، رياضيات ، ادبيات ، علوم و زبان انگليسي در سطح پايه نهم )

9 افراد بومي هر استان حق تقدم خواهند داشت .

10 جانبازان در صورت برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته بهياري و آزادگان و خانواده معظم شهداء‌، اسراء مفقودين و جانبازان از كارافتاده در صورت تساوي شرايط از اولويت برخوردار خواهند بود.

11 پرداخت مبلغ 5000 ريال به حساب شماره 2173319015000 سيبا تحت عنوان تمركز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودي دانشگاهها و مؤسسات.

12 طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش ميباشد.

13 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

14 تعهد خدمت معادل دوبرابر مدت آموزش ( در صورتي كه وزارت بهداشت ،‌درمان آموزش پزشكي پس از فارغ التحصيلي و پس از معرفي حداكثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به جذب فارغ التحصيلان اقدام ننمايد. تعهد نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.)

15- به دانش آموزان دوره روزانه در صورت موفقيت در آزمونهاي دروس عمومي الزامي و تخصصي از سوي وزارت آموزش و پرورش ، ديپلم كار دانش در رشته بهياري داده خواهد شد.

مدارك لازم جهت ثبت نام :

1 يك برگ فرم درخواست تكميل شده.

2 يك برگ فتوكپي مدرك تحصيلي پايه نهم يا گواهي اشتغال به تحصيل.

3 يك برگ فتوكپي شناسنامه عكسدار ( چنانچه توضيحاتي در صفحات ديگر شناسنامه درج شده باشد ارائه فتوكپي از آن صفحات نيز ضروري است.)

4 چهار قطعه عكس 3 در 4تمام رخ

5 رسيد فيش بانكي

6 گواهي حسن اخلاق با درج نمره انضباط

7 فرم هدايت تحصيلي

8 داوطلبان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست زير را تكميل و همراه با ساير مدارك لازم حداكثر تا تاريخ 12/5/1396 به هنرستان بهياري واقع در قاين : خيابان پروفسورللهياستاد للهي 5- هنرستان بهياري شهيد كاوه(طبقه فوقاني خوابگاه هلال احمر) شخصاً يا توسط پست ارسال دارند.

كارت ورود به جلسه آزمون روز سه شنبه 17/5/96 ساعات اداري در هنرستان بهياري قاين و روز چهارشنبه 18/5/96 ساعت 7-9  صبح در محل سالن دانشگاه پيام نور قاين توزيع و آزمون رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 18/5/96 در محل سالن آزمون دانشگاه پيام نور قاين برگزار خواهد شد . ضمناً همراه داشتن اصل شناسنامه عكسداريا كارت ملي جهت ورود به سالن آزمون الزامي مي باشد. 

فرم درخواست ثبت نام براي هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين

 

نام و نام خانوادگي :                                      نام پدر:                                        شماره شناسنامه :                            

تاريخ تولد(       /         /        13 )محل تولد:                                                     

محل اخذ مدرك پايه تحصيلي نهم:

آدرس :

امضاء‌ داوطلب

منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
4255
تاریخ:
1396/04/03
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal