۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان قایننقشه سایت شبکه بهداشت و درمان قاین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی شهرستان
معرفی شبکه
مدیران پیشکسوت
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ستاد شبکه</span>حوزه ستاد شبکه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر شبکه1</span>مدیر شبکه1
مدیر شبکه
معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حراست</span>حراست
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
روابط عمومی
گزینش
بازرسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداری و فنی</span>حوزه اداری و فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
صفحه اصلی
پرسنل
شرح وظایف
امور اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور عمومی و قراردادها</span>امور عمومی و قراردادها
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
دستورالعمل ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالی</span>امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رئیس حسابداری</span>رئیس حسابداری
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
پرسنل حسابداری
کارپردازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انبار</span>انبار
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امین اموال</span>امین اموال
صفحه اصلی
وظایف
تماس باما
پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درآمدها</span>درآمدها
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دارویی</span>امور دارویی
صفحه اصلی
پرسنل
وظایف
پرسنل
فرم ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور ساختمانی</span>امور ساختمانی
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس با ما
فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر امور درمان</span>نظارت بر امور درمان
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی</span>نظارت بر مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی
صفحه اصلی
پرسنل
وظایف
برنامه ها
تماس باما
فوریت های پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات</span>تاسیسات
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
برنامه ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نقلیه</span>نقلیه
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تکریم ارباب رجوع</span>تکریم ارباب رجوع
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
فرم ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشارکت مردمی</span>مشارکت مردمی
صفحه اصلی
وظایف
برنامه ها
پرسنل
تماس باما
دبیرخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مرکز بهداشت</span>حوزه مرکز بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای ستادی</span>واحدهای ستادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
صفحه اصلی
رئیس
وظایف
تماس باما
مدیران پیشکسوت
معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
فرم ودستورالعمل
تماس باما
ائین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه شبکه و ارتقاء سلامت</span>توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
شرح وظایف
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
برنامه ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه</span>آزمایشگاه
صفحه اصلی
وظایف
آزمایشات قابل انجام
دانستنی های آزمایش
پرسنل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار</span>آمار
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
فرم ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و ارتقاء سلامت</span>آموزش و ارتقاء سلامت
صفحه اصلی
پرسنل
وظایف
برنامه ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشگیری و مبارزه با بیماریها</span>پیشگیری و مبارزه با بیماریها
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
برنامه ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت خانواده و جمعیت</span>سلامت خانواده و جمعیت
صفحه اصلی
پرسنل
برنامه ها
فرم ودستورالعمل
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود تغذیه</span>بهبود تغذیه
صفحه اصلی
وظایف
برنامه ها
پرسنل
تماس با ما
فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت روان</span>بهداشت روان
صفحه اصلی
وظایف
برنامه ها
پرسنل
فرم ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت مدارس</span>بهداشت مدارس
صفحه اصلی
وظایف
پرسنل
برنامه ها
دستورالعمل ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت دهان و دندان</span>بهداشت دهان و دندان
صفحه اصلی
وظایف
تماس باما
پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
پرسنل
وظایف
برنامه ها
تماس باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز آموزش بهورزی</span>مرکز آموزش بهورزی
صفحه اصلی بهورزی
مدیریت
مربیان وهمکاران
همکاران پیشکسوت
دوره های آموزش بهورز
دوره های آموزش ماما
تماس باما
وظایف
برنامه ها
بازآموزیها
شورای بهورزی
شورای مربیان
کمیته آموزش
آئین نامه
خانه های بهداشت آموزشی
آشنایی با مرکز
بانک سئوال
جزوات ومنابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت</span>مراکز خدمات جامع سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی</span>مراکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی
مراکز بهداشتی درمانی شهری
مراکز بهداشتی درمانی روستایی
مراکز خدمات جامع سلامت شهری
مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
پایگاه های بهداشت شهزی
پایگاه های بهداشت روستایی
خانه های بهداشت
چارت مراکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه درمان</span>حوزه درمان
ریاست
تماس با ما
سایت بیمارستان شهداء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه آموزش</span>حوزه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری و مامایی </span>دانشکده پرستاری و مامایی
ریاست
تماس با ما
سایت دانشکده پرستاری
Collapse آموزش کارکنانآموزش کارکنان
آموزش و توانمندسازی پرسنل
صفحه اصلی
معرفی واحد
اطلاعیه ها
تقویم برنامه های آموزشی
نتایج آزمون ها
متون ومنابع آموزشی
سوابق دوره های آموزشی
دستورالعمل ها
فرم ها
بانک سئوال
نظرسنجی
ارتباط با ما
آماربرنامه ها
بسیج جامعه پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
فرم ها
ارتباط با ما
فرایند ها
لینک های مفید
نقشه سایتخراسان جنوبی- قاین - بلوار سیمان شهر - نبش بلوار سرداران شهید - شبکه بهداشت و درمان قاینات
تلفن: 8-32565541-056     دورنگار: 32565520-056   کدپستی 9761441549     E-mail: qen@bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
درباره شبكه قاين
واحدها
واحدهاي ستادي واحدهاي بهداشتي ساير
مراکز بهداشتی و درمانی
خدمات
Powered by DorsaPortal